VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

TÝKAJÚCE  SA  ŽIADOSTÍ  O ZAMESTNANIE  VO  FIRMÁCH  SKUPINY  PBS HOLDING  AG

 

Dôležitou požiadavkou pre nás je ochrana Vašich osobných údajov pri spracúvaní počas celého procesu uchádzania sa o zamestnanie.

 

Právny podklad a účel spracovania údajov

■         Odovzdaním Vašich údajov súhlasíte s tým, že my tieto údaje uložíme do            pamäti a spracúvame. Právnym podkladom pre spracúvanie údajov je preto            Váš konkludentný súhlas.

■         Spracúvané budú tie údaje, ktoré poskytnete k dispozícii v rámci Vašej     žiadosti o prijatie do zamestnania.  

■         Osobné údaje, ktoré nám poskytnete k dispozícii, použijeme výlučne za   účelom spracúvania Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania.

 

Dôvernosť a ďalšie odovzdávanie dát

■         So všetkými osobnými údajmi zaobchádzame interne vo firme v súlade

            s GDPR a so Zákonom o ochrane ( osobných ) údajov s najvyššou           diskrétnosťou.

■         Ďalšie odovzdávanie alebo iný prenos Vašich podkladov k žiadosti o prijatie        do zamestnania prebieha len v rámci procesu uchádzania sa o miesto ďalším          osobám, ktoré sú zapojené do procesu ( odborné oddelenia, osobné     oddelenie, príp. podniková rada ). Vaše podklady k žiadosti o zamestnanie

            neposkytujeme nijakým tretím osobám.

■         Pokiaľ ste sa uchádzali o nejakú konkrétnu pozíciu a táto by už bola

            obsadená, alebo ak Vás pokladáme za rovnako vhodných pre nejakú inú

            pozíciu, radi by sme Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania odovzdali v rámci    našej firmy ďalej. Ak by ste s takýmto postupom nesúhlasili, prosíme, aby ste nás o tomto informovali v rámci Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania.  

 

Citlivé údaje

Berte prosím do úvahy, že najmä životopisy, vysvedčenia, žiadosti o prijatie do zamestnania alebo ďalšie Vami poskytnuté údaje za účelom uchádzania sa o miesto  môžu pravidelne obsahovať aj údaje o nanajvýš osobných dátach. Navyše Vám odporúčame neposkytovať nijaké údaje, týkajúce sa nasledujúcich citlivých oblastí :

■         rasový alebo etnický pôvod,

■         politické názory,

■         náboženské alebo filozofické presvedčenia,

■         členstvo v odboroch alebo v nejakej politickej strane,

■         telesné alebo duševné zdravie, 

■         sexuálny život.

 

 

Právo na informáciu

■         Kedykoľvek môžete požadovať informáciu o tom, ktoré Vaše údaje            spracúvame.

           

Právo na napravenie omylu

■         Kedykoľvek môžete od nás požadovať korekciu údajov, ktoré spracúvame,         pokiaľ nami spracúvané údaje nie sú správne.

 

Právo na výmaz údajov

■         Po ukončení konania o prijatie do zamestnania budú Vaše osobné údaje v          prípade neakceptovania Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania vymazané           najneskôr do šiestich mesiacov.

■         Ak navyše výslovne súhlasíte s uložením Vašich údajov do pamäti, nebudú        tieto výnimočne vymazané. Prosíme, informujte nás v rámci Vašej žiadosti o   prijatie do zamestnania o tom, či v prípade neakceptovania Vašej žiadosti          chcete byť vedený v evidencii.

 

Právo na obmedzenie

■         Váš súhlas k spracúvaniu údajov môžete kedykoľvek obmedziť len na určité       konkrétne údaje. Tým však obmedzíte aj možnosť spracúvania Vašej žiadosti           o prijatie do zamestnania, v dôsledku čoho nebude Vaša žiadosť za určitých      okolností akceptovaná.  

 

Právo na podanie námietky

■         Váš súhlas so spracúvaním údajov môžete kedykoľvek odvolať. Tým stiahnete  aj Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania.