Pravidlá súťaží

 

I. Organizátor a Realizátor spotrebiteľskej súťaže a podmienky súťaže

 

Odsek 1: Organizátorom súťaže je spoločnosť Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9

Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 35710691, DIČ: 2020249638, IČ DPH: SK2020249638 (ďalej len „Organizátor/ Lamitec, spol. s r.o..“).

 

Odsek 2: Technickú realizáciu súťaže zabezpečuje Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9

Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 35710691, DIČ: 2020249638, IČ DPH: SK2020249638. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14018/B a VISIBILITY s. r. o., Panská 14, 811 01  Bratislava, IČO: 44 927 991 . Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60074/B.

 

Účelom a predmetom tohto štatútu je záväzná úprava podmienok každej jednotlivej Súťaže uskutočnenej pod označením „súťaž“. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

II. Termín a miesto konania súťaže

 

Jednotlivé súťaže s označením „súťaž“ sú časovo limitované a sú uskutočňované v období, ktoré bude zverejnené pri konkrétnych súťažných príspevkov s označením, že ide o súťaž prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Pre zaradenie do súťaže je potrebné splnenie podmienok súťaže uvedených v čl. III a IV. tohto štatútu.

 

III. Podmienky účasti v súťaži

 

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých používateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „používatelia“), ktorí dovŕšili vek 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže používateľ súhlasí s jej podmienkami a s týmto štatútom.

 

Odsek 2: Podmienkou účasti v súťaži je splnenie všetkých podmienok pre zapojenie sa do súťaže, ktoré sú uvedené v tomto Štatúte.

 

Odsek 3: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a zamestnanci Realizátora súťaže a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Pravidlá súťaže

 

Odsek 1: Podmienky pre zapojenie sa do Súťaže:

 • mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook,
 • mať minimálne 18 rokov,
 • splniť súťažnú úlohu,
 • každý užívateľský profil na Facebooku sa môže do súťaže zapojiť iba 1 krát. Do súťaže sa započítava iba prvá odpoveď/splnenie podmienky pre súťaž.
 • v prípade výhry sprístupniť požadované informácie a poskytnúť pravdivo nasledovné osobné údaje:
  • meno a priezvisko,
  • telefonický kontakt,
  • adresa dručenia

 

Odsek 2: Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže o výhry, ktorá je realizovaná na tejto stránke.

Aby mohol byť súťažiaci zaradený do žrebovania o výhry, musí splniť podmienky  uvedené v Odseku 1 vyššie.

 

Odsek 3: Súťažiaci sú v Súťaži identifikovaní prostredníctvom ID používateľa sociálnej siete Facebook.

 

V. Určenie výhercov súťaže a ceny

 

Odsek 1: Výhra bude definovaná a zverejnená v aktuálnom súťažnom príspevku na Facebook stránke.

 

Odsek 2: Po skončení termínu, ktorý bude označený ako koniec súťaže, bude náhodne vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky súťaže. Žrebovanie sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí termínu príslušného kola súťaže uvedeného

v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje. Každý súťažiaci môže vyhrať iba jednu výhru, pričom v prípade opätovného vyžrebovania toho istého súťažiaceho sa uskutoční náhradné žrebovanie. Súťažiacich identifikujeme podľa ID používateľa Facebook.

 

Odsek 3: Žrebovanie výhercov o výhry vykoná Realizátor súťaže. Žrebovať sa bude po skončení každej jednotlivej súťaže. V každom žrebovaní bude vyžrebovaný jeden výherca, pokiaľ nebude v konkrétnom súťažnom príspevku s označením, že ide o súťaž uvedené inak. Žrebovať sa bude zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky Súťaže do termínu označeného ako koniec súťaže. Vyžrebovaný súťažiaci získa cenu podľa Odseku 1.

 

Výhercovia budú kontaktovaní Realizátorom prostredníctvom komentáru pod súťažným príspevkom na Facebook stránke. Kontaktovanie výhercov vykoná Realizátor súťaže. Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku. Spôsob kontaktovania výhercu určuje Realizátor. 

 

V prípade sporu o výhru je rozhodnutie Organizátora Súťaže konečným rozhodnutím.

 

Pre účely odovzdania výhry sa výherca zaväzuje poskytnúť Organizátorovi osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo za podmienok stanovených týmto štatútom súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť zaslať výhru mimo územie Slovenskej republiky. 

 

V prípade, že výherca nesplní podmienky pravidiel spotrebiteľskej súťaže, alebo ak výherca výhru odmietne, alebo ak nebude reagovať na oznámenie o výhre resp. neoznámi údaje pre doručenie výhry organizátorovi do 10 pracovných dní po zaslaní oznámenia, výherca stratí právo na výhru a bude vyžrebovaný ďalší výherca alebo výhra prepadne.

 

Získané výhry nemožno previesť na iné osoby alebo vyplatiť v hotovosti.

S výhercami sa skontaktujeme cez Facebook stránku, pri kontaktovaní výhercov budeme od nich žiadať nasledujúce údaje: meno, adresu a telefónne číslo. 

Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nemožnosťou kontaktovania výhercu, neuplatnením, resp. nevyužitím výhry, nemožnosťou doručenia výhry, ani za škody vzniknuté v súvislosti s prípadnými nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkom.

 

VI. Úhrady spojené s výhrami

 

Súťažiaci, ktorí sa zúčastnia tejto promočnej akcie, neplatia v súvislosti s výhrami daň z príjmu fyzických osôb a/alebo iné poplatky, tieto znáša organizátor. Poštovné náklady doručenia výhier výhercom znáša organizátor. Ostatné náklady a výdavky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s použitím výhry, znášajú výhercovia.

 

VII. Ochrana osobných údajov

 

Odsek 1: Zapojením do súťaže súťažiaci dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov spôsobom a za účelom uvedeným v tomto štatúte súťaže. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol poučený organizátorom o svojich právach a povinnostiach v súlade s § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov a tomuto poučeniu v plnom rozsahu porozumel. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné podľa Štatútu zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

 

Odsek 2: Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, a takisto aj kontaktovania a zverejnenia mien výhercov až do dovolania. Súťažiaci, ktorý takto poskytol osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a ďalšie práva podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z.. Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 35710691 a VISIBILITY s. R. o., Panská 14, 811 01  Bratislava ako technický realizátor súťaže budú v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje v mene Organizátora, a to za účelom doručenia výhry. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

 

Odsek 3: Organizátor je povinný informovať dotknutú osobu o spracovaní jej osobných údajov za účelom doručenia výhry.

 

Odsek 4: Spoločnosť Lamitec, spol. s r.o. ako technický realizátor spotrebiteľskej súťaže organizovanej spoločnosťou Lamitec, spol. s r.o. bude v rozsahu podmienok v súlade so štatútom spotrebiteľskej súťaže spracúvať osobné údaje v mene spoločnosti Lamitec, spol. s r.o., a to za účelom odovzdania výhry. Spoločnosť Lamitec, spol. s r.o. a Visiblity s. r. o. bude vyššie uvedené osobné údaje spracúvať výhradne pre konkrétne účely tejto súťaže, pričom za okruh dotknutých osôb sa budú považovať fyzické osoby, ktoré sa v súlade so štatútom spotrebiteľskej súťaže organizovanej spoločnosťou Lamitec, spol. s r.o.. tejto súťaže zúčastnia.

 

VIII. Zodpovednosť Organizátora a Realizátora za priebeh súťaže

 

Odsek 1: Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej Pravidiel.

 

Odsek 2: Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani na iného súťažiaceho. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ceny v súťaži.

 

Odsek 3: Registráciou do Súťaže podľa bodu IV, ods. 2 týchto Pravidiel dáva každý Súťažiaci (resp. účastník Súťaže) v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súhlas Organizátorovi bezodplatne využívať aj iné zložky osobnostných práv Súťažiacich v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora, a na výrobkoch Organizátora s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované obrazové záznamy Súťažiaceho, a to po dobu 1 roka odo dňa ukončenia Súťaže.

 

Odsek 4: Organizátor ani Realizátor Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

Odsek 1: Realizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo v iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Organizátor a Realizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút súťaže.

 

Odsek 2: Organizátor alebo Realizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorí budú podozriví z podvodného správania alebo z používania falošných profilov.

 

Odsek 3: Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.

 

Odsek 4: V prípade ak Súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo k vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi a Realizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla.

 

Odsek 5: Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Organizátorovi a Realizátorovi súťaže a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a na marketingové účely. Organizátor ani Realizátor súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

 

Bratislava, dňa 11.3. 2021