Ochrana rúk v pracovnom vzťahu je upravovaná legislatívnymi požiadavkami a normami. Získajte prehľad, ako chrániť zdravie svojich zamestnancov.

 

EN 420+A1 Základná norma pre stanovenie všeobecných požiadaviek na rukavice

Táto norma definuje všeobecné požiadavky pre dizajn a konštrukciu rukavíc, zdravotnú neškodnosť, pohodlie a účinnosť.

Dôležitou informáciou, ktorú norma EN 420+A1 udáva, je veľkosť rukavice. Táto veľkosť vychádza z obvodu ruky meraného 1 inch (cca 25mm) nad koreňom palca.

 

Veľkosť rukaviceObvod/dĺžka ruky (mm)Minimálna dĺžka rukavice (mm)
6152/160220
7178/171230
8203/182240
9229/192250
10254/204260
11279/215270

 

EN 388:2004 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

Táto norma sa vzťahuje na všetky typy ochranných rukavíc ohľadom fyzického aj mechanického poškodenia spôsobeného oderom, porezaním, prepichnutím a pretrhnutím.
V nižšie uvedenej tabuľke nájdete hodnoty, ktoré musí rukavica podľa tejto normy spĺňať, aby chránila užívateľa v udanom stupni ochrany.

 

a - odolnosť proti oderu (počet cyklov potrebných k poškodeniu rukavice)
b - odolnosť proti porezaniu (počet cyklov potrebných k prerezaniu rukavice)
c - odolnosť proti pretrhnutiu (sila potrebná k roztrhnutiu rukavice (v Newtonoch- N)
d - odolnosť proti prepichnutiu (sila potrebná k prepichnutiu rukavice (v Newtonoch- N)

   0  1  2  3  4  5
a<10010050020008000-
b<1,21,22,551020
c<1010255075-
d<202060100150-

Testuje sa vždy len dlaňová časť rukavice!

EN 388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

(Táto norma nahradzuje EN 388:2004)

Táto norma sa vzťahuje na všetky typy ochranných rukavíc ohľadom fyzického i mechanického poškodenia spôsobeného oderom, porezaním, prepichnutím a pretrhnutím.
V nižšie uvedenej tabuľke nájdete hodnoty, ktoré musí rukavica podľa tejto normy spĺňať, aby chránila užívateľov v udanom stupni ochrany. Ochranné rukavice musia mať triedu prevedenia 1 alebo vyššia najmenej v jednej z vlastností na pozíciách a-e. Nehodnotené pozície sa značia "x". Ak rukavica spĺňa dodatočnú ochranu, pridáva sa šiesta pozícia označená písmenom P.

 

 

a - odolnosť proti oderu (počet cyklov potrebných k poškodeniu rukavice)
b - skúška rezom: odolnosť proti rezu čepeľou (index)
c - odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (sila potrebná k roztrhnutiu rukavice (v Newtonoch- N)
d - odolnosť proti prepichnutiu (sila potrebná k prepichnutiu rukavice (v Newtonoch- N)
e - TDM: odolnosť proti rezu (v Newtonoch- N), trieda prevedenia A-F
f - ochrana proti nárazu (dodatočná ochrana proti nárazu), pri splnení označenia "P"

 

pozícia012345
a<10010050020008000-
b<1,21,22,551020
c<1010255075-
d<202060100150-

 

pozíciaTrieda ATriedaBTriedaCTriedaDTriedaETriedaF
e2510152230

 

 

Pre pozície a-e sa testuje sa vždy len dlaňová časť rukavica.
Pre pozíciu f (dodatočná ochrana proti nárazu) sa testuje každá oblasť, kde sa žiada ochrana. Nemožno vzhľadom ku skúšobnej metóde testovať na prstoch. Pokiaľ je poskytovaná dodatočná ochrana proti nárazu, značí sa na príslušnej pozícii písmenom "P".

 

EN 374 Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom

 

 

Táto norma stanovuje určenie odolnosti materiálov ochranných rukavíc voči prestupu nebezpečných chemikálií, ktoré nie sú v plynnej fáze, v podmienkach nepretržitého kontaktu. Je potrebné zdôrazniť, že skúška nereprezentuje podmienky, ktoré sa môžu vyskytovať v praxi, a výsledky skúšok by sa mali použiť najmä na porovnávanie materiálov z hľadiska časov prieniku.
Odolnosť materiálu ochrannej rukavice voči permeácii (priepustnosti) tuhých alebo kvapalných chemikálií je určená meraním doby prieniku materiálom rukavice.

 

 

V skúšobnom prístroji na stanovenie permeácie (priepustnosti) materiál rukavice oddeľuje skúšobné chemikálie od zberného média. V zbernom médiu, ktorým môže byť plyn, kvapalina alebo pevná látka je kvantitatívne stanovená koncentrácia skúšobnej chemikálie. Množstvo skúšobnej chemikálie, ktoré prešlo touto prekážkou (materiálom rukavice) je funkciou času, ktorý sa počíta od jej prvého kontaktu s materiálom rukavice.

 

Každá testovaná chemikália je klasifikovaná podľa doby prieniku (úroveň 0-6)

 

Meraná doba prienikuIndex ochranyMeraná doba prienikuIndex ochrany
>10 mintřída 1>120 mintřída 4
>30 mintřída 2>240 mintřída 5
>60 mintřída 3>480 mintřída 6

 

 

Piktogram rukavice pre nízku chemickú odolnosť alebo nepremokavosť musí byť použitý pre rukavice, ktoré nedosiahnu doby odolnosti prieniku aspoň 30 minút proti najmenej trom chemikáliám z tabuľky, ale ktoré splnia test penetrácie.

 

 

Piktogram odolnosti proti biologickým rizikám sa použije na rukavice, ktoré splnia aspoň test úrovne 2 pre penetráciu.

 

 

Piktogram chemickej odolnosti musí byť sprevádzaný trojpísmenným kódom (viď. Tabuľka nižšie). Tento kód odkazuje na kódové písmená troch chemikálií, pre ktoré bola získaná doba odolnosti prieniku aspoň 30 minút.

                 Kódové písmeno                  Chemikálie                       Číslo CAS                        Trieda
AMetanol67-56-1Primárny alkohol
BAceton67-64-1Ketón
CAcetonitril75-05-8Zlúčenina nitrilu
DDichlormetan75-09-2Chlorovaný parafín
ESirouhlík75-15-0Org. zlúč. obsah. síru
FToluen108-88-7Aromatický uhľovodík
GDietylamin109-89-7Amin
HTetrahydrofuran109-99-9Heterocyklický éter
IEtylacetát141-78-6Ester
Jn-heptan142-85-5Nasýtený uhľovodík
KHydroxid sodný (40%)1310-73-2Anorganická zásada
LKyselina sírová (96%)7664-93-9Anorganická kyselina
MKyselina dusičná (65%)7697-37-2Anorganická kyselina
NKyselina octová (99%)64-19-7Organická kyselina
OHydroxid amonný (25%)1336-21-6Organická zásada
PPeroxid vodíku (30%)7722-84-1Peroxid
SKyselina fluorovodíková (40%)7664-39-3Anorganická kyselina
TFormaldehyd (37%)50-00-0Aldehyd


EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikám- teplu alebo ohňu

 

 

Táto norma špecifikuje termálne výkonnosti pre ochranné rukavice proti teplu a/alebo ohni..

 

 

a - chovanie pri horení (úroveň 1-4)
b - kontaktné teplo (úroveň 1-4)
c - konvenčné teplo (úroveň 1-4)
d - radiačné/sálavé teplo (úroveň 1-4)
e - malé rozstreky roztaveného kovu (úroveň 1-4)
f - veľké množstvá roztaveného kovu (úroveň 1-4)

 

Nižšie sú stručne vysvetlené body „a-f“:

a - doba, po ktorú materiál pokračuje v horení a tlení potom, čo je odstránený zdroj vznietenia, švy rukavice sa nerozpadnú po 15 sekundách od vznietenia
b - pri teplote 100-500 C necíti užívateľ bolesť najmenej 15 sekúnd
c - doba počas ktorej je rukavica schopná oneskoriť prenos tepla z plameňa
d - doba počas ktorej je rukavica schopná oneskoriť prenos tepla, keď je vystavená sálavému zdroju
e - počet kvapiek roztaveného kovu potrebných na ohriatie rukavice
f - váha roztaveného kovu potrebná k vyhladeniu alebo prederaveniu kože, ktorá je umiestnená pod rukavicou

 

EN 12477 Ochranné rukavice pre zváračov

 

 

Táto európska norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy na ochranné rukavice určené na používanie pri ručnom zváraní kovov, ich rezanie a pri vykonávaní spojovacích postupov.
Ochranné rukavice pre zváračov chránia ruky a zápästia užívateľa pri zváraní a s ním spojenými úkonmi. Ochranné rukavice pre zváračov poskytujú ochranu proti malým rozstreknutých časticiam roztaveného kovu, proti krátkodobému účinku nepríliš veľkého plameňa, proti teplu zdieľanému prúdením, proti teplu zdieľanému vedením pri dotyku a proti pôsobeniu UV žiarenia z elektrického oblúka. Okrem toho chráni proti nepriaznivým mechanickým vplyvom.
Ochranné rukavice sú podľa úrovne ochrany, ktorú poskytujú, rozdelené do dvoch tried:

 

TriedaPoužitie/ Typ činnosti
Aumožňujúce horšiu úchopovú schopnosť (s ostatnými technickými parametrami na vyššej úrovni)
Bumožňujúce horšiu úchopovú schopnosť (s ostatnými technickými parametrami na nižšej úrovni)

Ochranné rukavice pre zvláštne postupy zvárania nie sú predmetom tejto normy.

 

EN 511 Ochranné rukavice proti chladu

 

 

Táto európska norma špecifikuje požiadavky a metódy skúšania pre rukavice chrániace proti chladu zdieľanému konvekciou (konvekčnému chladu) a chladu zdieľanému vedením (kontaktnému chladu) až do -50 °C. Tento chlad môže súvisieť s klimatickými podmienkami alebo s priemyselnou činnosťou. Špecifické hodnoty rôznych tried prevedení sú rozlíšené špeciálnymi požiadavkami pre každú triedu rizika alebo špeciálne oblasti použitia. Skúšky výrobku udávajú iba triedy prevedenia, ale nie stupeň ochrany.

 

 

a - odolnosť proti konvenčnému chladu (úroveň 0-4)
b - odolnosť proti kontaktnému chladu (úroveň 0-4)
c - priepustnosť vody (úroveň 0 nebo 1)
Nižšie sú stručne vysvetlené body „a-c“:
a- izolačné vlastnosti rukavice získané meraním prenosu chladu konvencii
b- tepelný odpor rukavice pri kontakte so studeným predmetom
c- 0= prienik vody po 30 minútach, 1= bez prieniku vody

 

Úvodná stránka
na hlavnú stránku OOPP
nakúpiť ochranné pracovné rukavice
Ochranné pracovné rukavice