Ochrana dýchacích ciest - normy a legislatíva

 

Ochrana dýchacích ciest v pracovnom vzťahu je upravovaná legislatívnymi požiadavkami a normami. Získajte prehľad, ako chrániť dych svojich zamestnancov.

 

EN 136 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - Tvárové masky

Táto európska norma stanovuje minimálne požiadavky na tvárové masky pre ochranné prostriedky dýchacích orgánov. K používaniu je povolený len taký ochranný prostriedok dýchacích orgánov, ktorého jednotlivé časti vyhovujú požadovaným skúškam, ktoré sú dané príslušnou normou alebo časťou normy a keď s celým ochranným prostriedkom boli vykonané praktické skúšky nosením v súlade s príslušnou normou.
 

 

EN 140 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - Tvárové masky

Táto európska norma obsahuje minimálne požiadavky pre polomasky a štvrťmasky, ktoré sa užívajú ako súčasť prostriedkov na ochranu dýchacieho ústrojenstva. K používaniu je povolený len taký ochranný prostriedok dýchacích orgánov, ktorého jednotlivé časti vyhovujú požadovaným skúškam, ktoré sú dané celkovou alebo čiastkovou normou, keď s kompletným ochranným prostriedkom boli vykonané praktické skúšky v tejto norme špecifikované.

 

EN 143 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - Filtre proti časticiam

Táto európska norma sa vzťahuje na filtre proti časticiam a súčasti ochranných prostriedkov dýchacích orgánov bez núteného prívodu, okrem únikových prístrojov a lícnicových častí z filtračného materiálu. Niektoré filtre, zodpovedajúce tejto norme, sú vhodné aj pre iné typy ochranných prostriedkov dýchacích orgánov. V takýchto prípadoch musia byť odskúšané a označené podľa príslušnej európskej normy.
Časticové filtre chránia užívateľov proti škodlivinám vyskytujúcich sa vo forme prachu alebo dymu.
Prach je pevný aerosól *, ktorý vzniká pri spracovaní organických aj anorganických látok. Prach sa vyskytuje v širokom spektre veľkostí a postupne sa usadzuje.
Dymy sú pevné častice vznikajúce nedokonalým spaľovaním akéhokoľvek materiálu, ktorý obsahuje uhlík.
Dymy sú pevné aerosóly*, ktoré vznikajú zahriatím kovu na teplotu vyššiu, ako je jeho bod varu a následnej kondenzácii v okolitom ovzduší. Najviac sa vytvárajú pri zváraní, alebo spájkovaní kovov.
*Aerosól je zmes veľmi jemných pevných alebo kvapalných častíc rozptýlených v plyne.

Farebné označenie filtraFiltračná účinnosťOchrana proti škodlivinám
P1Prach a hrubé nečistoty
P2Prach, hrubé nečistoty a nebezpečné pevné aj kvapalné častice, dymy
P3Prach, hrubé nečistoty, jedovaté kvapalné a pevné aerosóly, toxické dymy, baktérie, víry, rádioaktívne častice, azbest

Doplňujúce informácie uvedené na filtroch

       Doplňujúca značkaVýznam
RFiltre môžu byť použité bez jediného smeru
DFiltre vyhovujú skúške zanášania dolomitickým prachom

Pri použití filtra proti rádioaktívnym látkam, baktériám a vírusom sa odporúča jednorazové použitie!!!

 

EN 14387+A1  Ochranné prostriedky dýchacích orgánov- Protiplynové a kombinované filtre

Táto európska norma sa vzťahuje na protiplynové filtre a kombinované filtre, ktoré sa používajú ako súčasti ochranných dýchacích prostriedkov bez núteného prívodu vzduchu. Niektoré filtre, ktoré zodpovedajú tejto norme, sú vhodné aj pre ochranné prostriedky dýchacích orgánov s núteným prívodom vzduchu. V tomto prípade musia byť odskúšané a označené podľa príslušnej európskej normy.
Do tejto normy nie sú zahrnuté filtre proti oxidu uhoľnatému.
Protiplynové filtre slúžia ako ochrana pred nebezpečnými plynmi a výparmi.

Farebné označenie filtraTyp filtru a filtračná účinnosťOchrana proti škodlivinám
A1Organické plyny a pary s bodom varu vyšším než 65°C
A2Organické plyny a pary s bodom varu vyšším než  65°C, vyššia kapacita
B1Anorganické plyny a pary
B2Anorganické plyny a pary, vyššia kapacita
E1Kyslé plyny a pary
E2Kyslé plyny a pary, vyššia kapacita
K1Amoniak (čpavok) a organické amíny
K2Amoniak (čpavok) a organické amíny, vyššia kapacita
HgVýpary ortuti (kompletované vždy s časticovým filtrom P3 a max. doba použitia 50 hodín)
AXOrganické plyny a pary s bodom varu nižším ako 65 °C

 

Filter typu AX je určený len na jednorazové použitie (obvykle jedna pracovná zmena) !!!
Kombinované filtre pozostávajú z protiplynového filtra (filtrov) a filtra proti časticiam. Tieto filtre môžu byť takto zhotovené už pri výrobe, alebo je možné zostaviť podľa možností daného výrobcu. Variabilita závisí na modeloch daného výrobcu a nie je možné ich kombinovať s inými.

Výnimku tvoria iba filtre určené proti ortuti (Hg) a oxidu dusíka (NO), ktoré sú vždy spojené s filtrom proti časticiam P3.

Nižšie uvedená tabuľka udáva príklady kombinácií plynových a časticových filtrov

Farebné označenie filtra            Typ filtru a filtračná účinnosťOchrana proti škodlivinám
A1P3Organické plyny a pary s bodom varu vyšším ako 65 ° C Pevné častice, kvapalné aj pevné aerosóly, toxické dymy, baktérie, vírusy
B2P3Anorganické plyny a pary, vyššia kapacita Pevné častice, kvapalné aj pevné aerosóly, toxické dymy, baktérie, vírusy
ABEK1P3Organické plyny a pary s bodom varu vyšším ako 65 ° C, anorganické plyny a pary, kyslé plyny a pary, amoniak a organické amíny Pevné častice, kvapalné aj pevné aerosóly, toxické dymy, baktérie, vírusy

 

Značenie a životnosť filtrov podľa EN 529

Značenie filtrov

Filtre musia byť podľa normy označené typom (písmeno), triedou (číslo), farbou (pruhom). Ďalej musia byť označené typovým označením výrobcu, značkou CE a číslom príslušnej normy. Na filtri musí byť uvedená doba životnosti a upozornenie na preštudovanie návodu.
 

Životnosť filtrov

Určenie životnosti, prípadne exspirácie filtrov je veľmi zložité a mnohokrát nie je ľahké o tom rozhodnúť. Životnosť filtrov je ovplyvňovaná radom okolností od typu použitého filtra, jeho kapacity, podmienok okolitého ovzdušia ako je teplota a vlhkosť, vlastnosti a koncentrácia látky, pred ktorou je nutné sa chrániť. Ďalej má vplyv na životnosť to, s akou intenzitou užívateľ dýcha, alebo aký je prietok vzduchu v prípade filtračných dýchacích prístrojov s núteným prívodom vzduchu. Vplyv na životnosť má tiež skladovanie filtrov.
*pozn.: Termín „životnosť“ by sa nemal zamieňať s termínom „doba skladovateľnosti“. Doba skladovateľnosti je stanovená výrobcom a po jej prekročení by nemal byť filter (filtre) používaný ako prostriedok osobnej ochrany.

Filtre proti časticiam: U časticových filtrov je nutné dbať na informáciu, či filter nie je určený len na jednorazové použitie. Pri používaní protičasticových filtrov postupne vzrastá dýchací odpor v závislosti na zanesení časticami (prachom). Dýchací odpor sa môže zvýšiť, ak je filter používaný vo vlhkom prostredí. Pri prístrojoch pracujúcich pod tlakom (polomasky, celotvárové masky) platí všeobecné pravidlo, že koniec životnosti je dosiahnutý vtedy, ak sa znateľne zvýši dýchací odpor.

*Pri použití filtra proti rádioaktívnym látkam, baktériám alebo vírusom sa odporúča jednorazové použitie!!!
Filtre protiplynové: U protiplynových filtrov je veľmi zložité určiť informáciu o „všeobecnom hrubom odhade“ pre bezpečnú dobu používania (životnosti). Pri používaní protiplynových filtrov by mal užívateľ získať čo najviac informácií o škodlivinách prítomných vo vzduchu na pracovisku, ich pravdepodobných koncentráciách, úrovniach vlhkosti a teploty. Ďalším ovplyvňujúcim faktorom je intenzita práce (frekvencia dýchania). Podľa predchádzajúcich informácií by malo byť možné vyhľadať v návodoch od výrobcu všetko o type a triede použitého filtra a pravdepodobnú dobu bezpečného použitia. Niektorí používatelia sa môžu spoliehať na vôňu a chuť nebezpečných látok, aby zistili ich prudký vzostup, a týmto aj bezpečnú dobu ich použitia. Tieto postupy nie sú vhodné, pretože používateľ môže byť ovplyvnený alebo rušený pri pocitoch v dôsledku rozmanitých dôvodov. Toto môže viesť k možnému prekročeniu expozície.

*Pri použití filtra typu AX proti látkam s bodom varu nižším ako 65 °C, ktoré sú vysoko prchavé, sa odporúča používať filter typu AX najdlhšie po dobu jednej pracovnej smeny!!!
Filtre kombinované: Platí odporúčanie z predchádzajúceho textu pre filtre protičasticové a protiplynové.
Ďalšie informácie o filtroch a ich životnosť možno získať v norme EN 529.

 

EN 149+A1 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov- Filtračné polomasky proti časticiam (Respirátory, rúška)

Táto európska norma určuje minimálne požiadavky pre filtračné polomasky (respirátory a rúška) ako ochranné prostriedky dýchacích orgánov na ochranu proti časticiam, s výnimkou únikových prístrojov.
Filtračná polomaska proti časticiam (respirátor alebo rúško) chráni užívateľa proti škodlivinám vyskytujúcim sa vo forme prachu alebo dymu.
Prach je pevný aerosól*, ktorý vzniká pri spracovaní organických i anorganických látok. Prach sa vyskytuje v širokom spektre veľkostí a postupne sa usadzuje.
Dymy sú pevné častice vznikajúce nedokonalým spaľovaním akéhokoľvek materiálu, ktorý obsahuje uhlík.
Dymy sú pevné aerosóly*, ktoré vznikajú zahriatím kovu na teplotu vyššiu, ako je jeho bod varu a následnej kondenzácii v okolitom ovzduší. Najviac sa vytvárajú pri zváraní, alebo spájkovaní kovov.
*Aerosól je zmes veľmi jemných pevných alebo kvapalných častíc rozptýlených v plyne

 

Filtračná účinnosťOchrana proti škodlivinám
RúškaOchrana pred kontamináciou produktov, neplní funkciu respirátora
FFP1Prach a hrubé nečistoty
FFP2Prach, hrubé nečistoty a nebezpečné pevné aj kvapalné častice, dymy
FFP3Prach, hrubé nečistoty, jedovaté kvapalné aj pevné aerosóly, toxické dymy, baktérie, víry, rádioaktívne častice, azbest

 

Doplňujúce informácie uvedené na respirátoroch

Doplňujúca značkaVýznam
RRespirátor môže byť používaný dlhšie ako jednu zmenu
(Respirátory pre opakované použitie)
DRespirátor bol testovaný a splnil požiadavky na zanášanie dolomitickým prachom

Pri použití respirátora proti rádioaktívnym látkam, baktériám a vírusom sa odporúča jednorazové použitie!!!

OOPP
na hlavnú stránku OOPP
nakúpiť respirátory, masky či filtry
Ochrana zraku